သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Servier

19 ရလဒ်များ

Coralan 5 (14 tablets)
ရောင်းကုန်ပြီ

Coralan 5 (14 tablets)

Servier

K 25,400

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cosyrel 5/5 (ဆေးပြား 30)
ရောင်းကုန်ပြီ

Cosyrel 5/5 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 33,300

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

အဖုံးဖုံး 10/10 (ဆေးပြား 30)

အဖုံးဖုံး 10/10 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 43,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

အဖုံးဖုံး 10/5 (ဆေးပြား 30)

အဖုံးဖုံး 10/5 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 39,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

မျက်နှာဖုံး 5/10 (ဆေးပြား 30)

မျက်နှာဖုံး 5/10 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 30,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

မျက်နှာဖုံး 5/5 (ဆေးပြား 30)

မျက်နှာဖုံး 5/5 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 33,990

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Coversyl 10 (ဆေးပြား 30)

Coversyl 10 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 34,150

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Coversyl 5 (ဆေးပြား 30)

Coversyl 5 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 28,950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Coversyl Plus 10/2.5 (တက်ဘလက် ၃၀)

Coversyl Plus 10/2.5 (တက်ဘလက် ၃၀)

Servier

K 43,990

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Coversyl Plus 5/1.25 (တက်ဘလက် ၃၀)

Coversyl Plus 5/1.25 (တက်ဘလက် ၃၀)

Servier

K 33,990

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Diamicron MR 30 (ဆေးပြား ၃၀)

Diamicron MR 30 (ဆေးပြား ၃၀)

Servier

K 16,100

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Diamicron MR 60 (၁၅ ပြား)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Diamicron MR 60 (၁၅ ပြား)၊

Servier

K 14,100

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Natrilix SR 1.5 (10 တက်ဘလက်)

Natrilix SR 1.5 (10 တက်ဘလက်)

Servier

K 6,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Preterax 10/2.5 (ဆေးပြား 30)

Preterax 10/2.5 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 39,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Preterax 5/1.25 (ဆေးပြား 30)

Preterax 5/1.25 (ဆေးပြား 30)

Servier

K 30,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Triplixam 10/2.5/10 (တက်ဘလက် ၃၀)
ရောင်းကုန်ပြီ

Triplixam 10/2.5/10 (တက်ဘလက် ၃၀)

Servier

K 43,200

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း