သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

သွေးတိုးရောဂါဆိုင်ရာဆေးများ

109 ရလဒ်များ

Amlong-၅ ပြား (၁၀ ပြား)၊

Amlong-၅ ပြား (၁၀ ပြား)၊

Micro Labs

K 1,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Losar 50 (10 ပြား)

Losar 50 (10 ပြား)

Unichem Laboratories

K 2,250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 1,870

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Losar 25 (10 ပြား)

Losar 25 (10 ပြား)

Unichem Laboratories

K 1,250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Amlosun 5 (10 ပြား)

Amlosun 5 (10 ပြား)

Sun Pharma

K 1,700

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 2,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Metpure XL 12.5 (10 တက်ဘလက်)

Metpure XL 12.5 (10 တက်ဘလက်)

Emcure Pharmaceuticals

K 4,750

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Losartan Potassium Wecare 50 (10 ပြား)

Losartan Potassium Wecare 50 (10 ပြား)

Mega Lifesciences

K 1,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Adipin-5 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Global Pharma

K 700

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Amtas 5 (10 ပြား)၊

Amtas 5 (10 ပြား)၊

Intas Pharmaceuticals

K 750

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Telsafe-40 (10 တက်ဘလက်)

Telsafe-40 (10 တက်ဘလက်)

Zinnia Life Sciences

K 4,150

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Amlodipine Wecare 5 (10 ပြား)

Amlodipine Wecare 5 (10 ပြား)

Mega Lifesciences

K 550

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Amlosun 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Amlosun 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Sun Pharma

K 2,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cilacar 5 (10 ပြား)

Cilacar 5 (10 ပြား)

Unique Pharmaceuticals

K 1,690

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Willisartan 40 (10 ပြား)၊
ရောင်းကုန်ပြီ

Willisartan 40 (10 ပြား)၊

PSA Chemicals

K 2,850

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Corbis 2.5 (10 တက်ဘလက်)

Corbis 2.5 (10 တက်ဘလက်)

Unichem Laboratories

K 2,450

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း