သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များကို အခမဲ့ပို့ဆောင်မှုနှင့် အော်ဒါအားလုံးကို ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

သင့်စျေးဝယ်လှည်း

သင့်လှည်းသည် ဗလာဖြစ်နေသည်။

Sun Pharma

33 ရလဒ်များ

Amlosun 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Amlosun 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Sun Pharma

K 2,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Amlosun 5 (10 ပြား)

Amlosun 5 (10 ပြား)

Sun Pharma

K 1,700

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Angizem 30 (10 tablets)

Angizem 30 (10 tablets)

Sun Pharma

K 2,250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Angizem 60 (10 တက်ဘလက်)

Angizem 60 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 3,250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Aztor 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Aztor 10 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Sun Pharma

K 5,350

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Aztor 20 (10 တက်ဘလက်)

Aztor 20 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 9,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Aztor EZ (10 တက်ဘလက်)

Aztor EZ (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 9,250

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 12.5 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 12.5 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 3,290

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 3.125 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 1,870

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Cardivas 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Cardivas 6.25 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 2,900

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Clopilet 75 (10 ပြား)၊

Clopilet 75 (10 ပြား)၊

Sun Pharma

K 6,600

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Duracard 1 (10 တက်ဘလက်)

Duracard 1 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 3,850

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Duracard 2 (10 တက်ဘလက်)

Duracard 2 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 6,950

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Enpott (1 တက်ဘလက်) / Slow K

Enpott (1 တက်ဘလက်) / Slow K

Sun Pharma

K 145

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Gemer 1 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Gemer 1 (ဆေးပြား ၁၀ ပြား)

Sun Pharma

K 3,490

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း 

Gemer 2 (10 တက်ဘလက်)

Gemer 2 (10 တက်ဘလက်)

Sun Pharma

K 7,590

တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
နှုန်း